Pushback – zabrania się

 1. Na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.
 2. Naprawiać, czyścić, smarować symulator będący w trakcie pracy.
 3. Pozostawiać symulator w trakcie pracy bez nadzoru.
 4. Wznawiać pracę uszkodzonego symulatora bez usunięcia uszkodzenia.
 5. Zdejmować osłony i zabezpieczenia z symulatora w trakcie pracy.
 6. Obsługiwać symulator bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń.
 7. Dopuszczać do obsługi osoby niepowołane.
 8. Ręcznie przemieszczać i przenosić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy.
 9. Nie używać symulatora w sytuacji, jeśli jakikolwiek jego element, zwłaszcza wtyczka elektryczna, jest uszkodzony, lub gdy go brakuje.
 10. Nie używać symulatora w sytuacji, jeśli wydobywa się z niego dym, nietypowe zapachy lub dźwięki.
 11. Nie ustawiać symulatora przy źródłach ciepła, w strefach o wysokiej wilgotności, przy zbiornikach z wodą lub innych cieczach.
 12. Nie użytkować symulatora poza pomieszczeniami zamkniętymi.
 13. Nie użytkować symulatora przy temperaturach poniżej +5˚C lub powyżej +45˚C.
 14. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych – grozi to uszkodzeniem symulatora.
 15. Nie otwierać obudów jakichkolwiek podzespołów przy załączonym zasilaniu.
 16. Nie dotykać elementów wewnętrznych podczas działania symulatora – istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub poparzenia.