1. WSTĘP

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o charakterze ogólnym oraz dotyczące bezpieczeństwa obsługi. Za zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi oraz za ich właściwe zrozumienie i stosowanie odpowiadają nabywca, instalator i użytkownik produktu. Nieprzestrzeganie przez użytkownika zapisów zawartych w poniższych podpunktach może skutkować trwałym lub czasowym uszczerbkiem na życiu i zdrowiu osób korzystających lub postronnych a także uszkodzeniem sprzętu i zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji. W razie jakichkolwiek niejasności co do treści eksploatujący zobowiązany jest do kontaktu z dystrybutorem.
Flint Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji techniczno-ruchowej. Nowe wersje dokumentacji będą przekazywane Klientowi. Użytkownicy symulatora są zobowiązani do zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji techniczno-ruchowej.