Introduction

Intro

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o charakterze ogólnym oraz dotyczące bezpieczeństwa obsługi. Za zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi oraz za ich właściwe zrozumienie i stosowanie odpowiadają nabywca, instalator i użytkownik produktu. Nieprzestrzeganie przez użytkownika zapisów zawartych w poniższych podpunktach może skutkować trwałym lub czasowym uszczerbkiem na życiu i zdrowiu osób korzystających lub postronnych a także uszkodzeniem sprzętu i zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji. W razie jakichkolwiek niejasności co do treści, eksploatujący zobowiązany jest do kontaktu z dystrybutorem.

General terms

  1. Symulator treningowy jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.
  2. Przed przystąpieniem do szkoleń na symulatorze należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
  3. Symulator jest wyposażony w awaryjny wyłącznik prądu do stosowania w sytuacjach awaryjnych, który całkowicie i od razu wyłącza symulator i umożliwia bezpieczne jego opuszczenie.
  4. Symulator powinien być eksploatowany w temperaturze 5-45ºC.
  5. Symulator nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej możliwości ruchowej, dzieci i kobiety w ciąży.

Terms of use

  1. Symulator jest przeznaczony do szkolenia osób z zakresu podstaw obsługi maszyn
  2. Flint Systems Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub urazy spowodowane przez: niewłaściwe użytkowanie, obsługę lub adaptację symulatora, nieuprawnione zdejmowanie pokryw obudowy, pokryw zabezpieczających i  inspekcyjnych, osłon itp., nieautoryzowane modyfikacje dowolnych elementów symulatora, niewłaściwą konserwację lub naprawę elementów symulatora, uszkodzenia spowodowane podczas dostawy lub transportu, zlekceważenie ważnych wskazówek bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi produktu.